ஜூன் 29, 2016

மூகபஞ்சசதீ - கடாக்ஷ சதகம் - 19

श्रीकामकोटि शिवलोचनशोषितस्य
शृङ्गारबीजविभवस्य पुनःप्ररोहे
प्रेमाम्भसार्द्रमचिरात्प्रचुरेण शङ्के
केदारमम्ब तव केवलदृष्टिपातम् 19

ஸ்ரீகாமகோடி ஶிவலோசன ஶோஷிதஸ்ய
ஶ்ருங்கார பீஜ விபவஸ்ய புன: ப்ரரோஹே |
ப்ரேமாம்பஸார்த்ரம் அசிராத் ப்ரசுரேண ங்கே
கேதாரம் அம்ப தவ கேவல த்ருஷ்டிபாதம் ||19||

ஸ்ரீகாமகோடி தாயே! சிவனுடைய நெற்றி நெருப்பினால் கருகிய காதலாம் சிறந்த வித்தை மீண்டும் துளிர்த்து விளவிக்க, அன்பெனும் நீரால், உன்னுடைய கடைக்கண்ணருளே நல்வயலாகின்றென்று நினைக்கிறேன்.

திருகாம கோடீ! சிவன்நெற்றிச் தீச்சுட்டுத் தீய்ந்திடினும்
சிருங்கார வித்தை, திருவாய் துளிர்த்திடத் தேற்றுதற்கு
பரிவெனும் நீரால்நின் பார்க்கும் கடைக்கண் பயிர்நிலமாய்
உருவாகிற் றென்றே உணர்ந்துளில் தாயே, உவந்தனனே

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

As much as I enjoy writing on various topics, you have right to comment, critique, vehemently disagree or share your happiness reading it. So, please let me know your thoughts

- Ashok Subramaniam

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...