ஜூன் 30, 2014

குறளின் குரல் - 802

30th Jun 2014

கேட்டினும் உண்டோ உறுதி கிளைஞரை
நீட்டி அளப்பதோர் கோல்.
                        (குறள் 796: நட்பாராய்தல் அதிகாரம்)

கேட்டினும்   - கேடு வருவதைக் காட்டிலும்
உண்டோர் உறுதி - ஊன்றி உறுதியாக காட்டக்கூடிய
கிளைஞரை - இவர் நண்பரென்று
நீட்டி அளப்பதோர் - இவருடைய நட்பு இத்தகைய நீட்சியாம் என்று அளக்கின்ற
கோல் - ஒரு நீளத்தை அளக்கும் கருவி

ஒரு நட்பின் வலிமையின் நீட்சியை சரியாக அளக்கும் கருவியானது, ஒருவருக்கு கேடு வரும்போதேயாம். “அற்ற குளத்தில் அறு நீர்ப்பறவை” போன்றோரது நட்பு, கேடுவரும் கணமே காணாது போகும்.  உறுதியாக, நீண்டிருக்கும் நட்பு கேடு வந்த காலங்களிலும் தோளோடு தோள் நின்று கேடு தரும் வலியில் பங்கு கொள்ளும். கேட்டினாலும் நன்மை விளைவதைச் சுட்டுகின்ற குறளிது.  கேடே நட்பின் உறுதியை அல்லது போலி நட்பை அறிவுறுத்துகிற அளவாக இருக்கிறது.

Transliteration:

kETTilnum uNDO uRudi kiLainjarai
nITTi aLappadOr kOl

kETTilnum – other than adversity
uNDO uRudi – is there anything else sturdy?
kiLainjarai – for friends
nITTi aLappadOr – to measue the extents of (friendship_
kOl – a scale?

To measure the extent of friendship, there is no better scale than an adverse time. As the water-dependent birds desert a waterbody, when it drains up, opportunistic friends desert immediately when the adversity and misfortune is at friend’s door step. Hence only an adversity is a true measuring scale to show the extent of a true friendship or lack of it.

“None better as a scale to measure the strength and extent of friendship,
 but adverse times, to see if a friend stays or runs away from hardship”

இன்றெனது குறள்:


கேண்மையைக் காட்டிட கேடுபோல் கோலொன்றும்
காண்பதுண்டோ தேடினாலும் ஈண்டு?

kENmaiyaik kATTiDa kEDupOl kOlenRum
kaNbaduNDO tEDinAlum INDu?

ஜூன் 29, 2014

குறளின் குரல் - 801


29th Jun 2014

அழச்சொல்லி அல்லது இடித்து வழக்கறிய
வல்லார்நட் பாய்ந்து கொளல்.
                        (குறள் 795: நட்பாராய்தல் அதிகாரம்)

அழச்சொல்லி - தாம் அழுது வருந்தும்படியாகவும் சொல்லி
அல்லது இடித்து - அல்லது தக்க நேரத்தில் நன்கு உரைக்கும் படியாக கண்டித்துச் சொல்லி
வழக்கு அறிய - இதுவே ஒழுங்கு நிரையென்று எடுத்துச் சொல்லி நல்வழிச் செலுத்த
வல்லார் நட்பு - வல்லவருடனான நட்பை
ஆய்ந்து கொளல் - ஆய்ந்து கொள்ளவேண்டும்
“அழஅழச் சொல்லுவார் தமர், சிரிக்கச்சிரிக்கச் சொல்லுவார் பிறர்” என்ற பழமொழியொன்றுண்டு. ஒரு நட்பு நல்ல நட்பாக இருக்குமாயின் அது நாம் அழுதாலும் பரவாயில்லை என்று, வருந்தும்படியாக நேரடியாக நம் தவறைச் சொல்லும்; எப்போது தட்டிக் கேட்டு, இடித்துரைக்க வேண்டுமோ, உரிமையோடு அவ்வாறும் செய்யும்.  இதுவே உலக வழக்கென்று, ஒழுங்கின் நிரையைச் சொல்லி நம்மை நல்வழிப்படுத்தும். அத்தகைய நட்பையே ஒருவர் ஆராய்ந்து கொள்ளவேண்டுமென்று இக்குறள் சொல்கிறது.

Transliteration:

Azhachcholli alladu iDiththu vazhakkaRiya
vallArnaT pAindu koLal

Azhachcholli – For us to weep feeling sad that somebody is hurtful with words
alladu iDiththu – or saying things in strong terms that are direct and call spade a spade
vazhakk(u) aRiya – and is able to guide in proper ways, saying the ways of the world
vallAr naTp(u) – such capable persons’ friendship
Aindu koLal – a person must consider and make.

To weep would says ours, and laughingly would be others” is a rough translation of a Tamil adage.  For a friendship to be good, a true friend would say things that are hurtful in content but touch the truth about us directly and would even make us weep in sadness; sometimes would be stern in what they say to point out mistakes made; other times, would point to the ways of the world to mend our ways. Such is the friendship one must seek and make, says this verse.

“That who makes us cry with bitter truths, sometimes with stern words, steer
 us in the righteous path to mend us, is the friend to seek and make as near”

இன்றெனது குறள்:

கரையவும் நன்குரைக்க வுஞ்சொல்லி ஏது
நிரையென் றுரைப்பதும் நட்பு

karaiyavum nanguraikka vunjcholli Edu

niraiyen Ruraippadum naTpu

ஜூன் 28, 2014

குறளின் குரல் - 800

28th Jun 2014

குடிப்பிறந்து தன்கண் பழிநாணு வானைக்
கொடுத்தும் கொளல்வேண்டும் நட்பு.
                        (குறள் 794: நட்பாராய்தல் அதிகாரம்)

குடிப்பிறந்து - நல்ல குடிப்பிறப்பாளனும்
தன்கண் பழி  - தன் மேல் வரும்  பழிக்காக
நாணுவானைக் - வெட்கி அஞ்சுபவனுமான ஒருவரை
கொடுத்தும் - யாது கொடுத்தானும் (பொருள்)
கொளல்வேண்டும் - கொள்ள வேண்டும்
நட்பு - நட்பாக.

சிலருடைய நட்புக்காக சிறந்தவை எவற்றை வேண்டுமானாலும் கொடுக்கலாம். அத்தகைய பெருமை உடையவர்கள் யார்? நற்குடியிலே பிறந்து, தம்மேல் எவ்வித பழியும் வாராது வாழ்பவர்களே அவர்கள். அத்தகையோர் தம்மேல் பழிவந்துவிடுவதற்கு அஞ்சி நல்வழி அல்வழி நாடார். அத்தகையோரது நட்பை எப்பொருள் கொடுத்தாகிலும் கொள்ளலே நன்று, என்கிறது இக்குறள்.

Transliteration:

kuDipprandu thankaN pazhinANu vAnaik
koDuththum koLalvENDum naTpu

kuDipprandu – Born in good lineage
thankaN pazhi – blame on self
nANuvAnaik – fearing that (blame on self)
koDuththum – giving whatever it takes to get his (friendship)
koLalvENDum – one must secure
naTpu – his friendship.

For some friendships, we can give any cherished possession we have. Who is worthy of such friendship, is the question! Born of good lineage, fearing any blame that may befall even by accident, and treading only an ill-free good path, are such people, whose friendship is worth getting by giving anything in exchange or even as a price – says this verse.

“A person of great lineage and fearful of blame of blemish
 is worthy of our friendship by giving anything we cherish”

இன்றெனது குறள்:

பழிக்கஞ்சும் நற்குடியான் நட்பினை யாது
வழியானும் கொள்ளலே நன்று

pazhikkanjum naRkuDiyAn naTpinai yAdu

vazhiyAnum koLLalE nanRu

ஜூன் 27, 2014

குறளின் குரல் - 799

27th Jun 2014

குணமும் குடிமையும் குற்றமும் குன்றா
இனனும் அறிந்தியாக்க நட்பு.
                        (குறள் 793: நட்பாராய்தல் அதிகாரம்)

குணமும் - ஒருவருடைய பண்பு நலன்களும்
குடிமையும் - அவர்கள் பிறந்த குடிப்பிறப்பும்
குற்றமும் - அவர்கள் செய்திருக்ககூடிய குற்றங்கள் யாவை
குன்றா இனனும் - குறைவில்லாத உறவினர்கள் (நட்பும் கூட, ஏனெனில் அவர்களும் உறவே)
அறிந்து யாக்க - என்று எல்லாவற்றையுமே நன்கறிந்து செய்க
நட்பு - நட்பினை.

எவை இழிவைத்தரும் நட்பு என்று கூறிய பின்பு, எவற்றைக் கொண்டு ஒரு நல்ல நட்பை செய்துகொள்ளவேண்டும் என்று கூறும் குறள் இது.  ஒருவருடைய பண்பு நலன்கள், அவர்கள் பிறந்த குடியின் சிறப்பு, அவர்கள் குற்றங்கள் ஏதேனும் செய்திருந்தாலும் (குற்றங்களே இல்லாத மனிதர்கள் இல்லையென்பதால்), அவை எத்தகையவை, அவர்களுக்கு எத்துணை உறவாய நண்பர்கள் உள்ளனர் என்பவற்றை எல்லாம் நன்கு அறிந்தபின்னரே, அவர் நட்புறவில் இருக்கத் தக்கவரா என்று தெளிந்து கொள்ளவேண்டும் நட்பை.

இக்கருத்தையே ஒட்டிய நாலடியார் பாடலொன்று இவ்வாறு கூறுகிறது. “ஒருவனை மனம் விரும்பி நண்பனாக ஏற்ற பிறகு, அவனது பண்பு நலன்கள் என்ன, குற்றங்கள் யாவை என்று ஆராய்ந்து திரிவேனாகில், ஒலி கடல் சூழ் உலகத்தார் என்னைப் பார்த்து இகழ்ந்து சிரிக்குமாறு நான், நண்பனின் குற்றத்தை மறைக்காது வெளிப்படையாகத் தூற்றுபவன் செல்லும் நரகத்தைச் சென்றடைவேனாக”. அப்பாடலானது:

குற்றமும் ஏனைக் குணமும் ஒருவனை
நட்டபின் நாடித் திரிவேனேல்  நட்டான்
மறைகாவா விட்டவன் செல்வழிச் செல்க
அறைகடல்சூழ் வையம் நக.   

Transliteration:

guNamum kuDimaiyum kuRRamum kunRA
inanum aRindiyAkka naTpu

guNamum – A person of good traits,
kuDimaiyum – lineage,
kuRRamum – blemishes or shortcomings,
kunRA inanum – other friends and associations
aRind(u) yAkka – know them and make
naTpu – friendship.

After presenting which traits yield blameful friendhsips, vaLLuvar suggests which traits to look for in a person, to make a good friendship. A persons’ good virtues, great lineage, the blemishes of them (if any, and the nature of such blemishes as there is none completely blemish free) and their abundant associates and relatives (indicative of how good they must be), must be assessed to make good friends

A nAlaDiyAr poem says, if a person gets to know a persons virtues and lack of them only after making friendship with someone, he will become a subject of redicule of the world and would go to the hell for openly critizing his friends blemishes. In fact this poem reiterates, the old adage of “think before act”.

“Good traits, lineage, shortcomings and the extensive kin
 must be understood of a person before his friendship won”

இன்றெனது குறள்:

ற்குணமும் நற்குடியும் ஏதமற்றும் மிக்கதொரு
சுற்றமும் நோக்கிச்செய் நட்பு

naRguNamum naRkuDiyum EdamaRRum mikkadoru

suRRamum nOkkichchei naTpu

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...