நவம்பர் 30, 2013

குறளின் குரல் - 592

1st Dec 2013

கடாஅ உருவொடு கண்ணஞ்சாது யாண்டும்
உகாஅமை வல்லதே ஒற்று.
                            (குறள் 585: ஒற்றாடல் அதிகாரம்)

கடாஅ உருவொடு - யாரும் எளிதில் கண்டுகொள்ளுதற்கு அரிய உருவினனாகி
கண்ணஞ்சாது - தன்னைக் எதிரிகள் கண்டுகொண்டவிடத்தும் அஞ்சா நெஞ்சுரம் கொண்டவனாகி
யாண்டும் - எப்போதும், (பகைவர் கையில் கொடுமையும், துன்புறுதலும் கொள்ளும் போதும்)
உகாஅமை - உள்ளத்துள்ளதை வெளிச்சொல்லாத உறுதியும் கொண்டவனாகி
வல்லதே - ஆகிய வலிமைகளை ஒட்டுமொத்தமாக உள்ளடகியவரே
ஒற்று - சிறந்த ஒற்றராவர்.

இக்குறள் ஒற்றுத்தொழில் புரிவோருக்கான இலக்கணத்தை வகுக்கிறது. ஒற்றுத்தொழில் புரிவோர் அவரை யாரும் எளிதில் இனம் கண்டுகொள்ளாத மாற்று உருவும் (உரையாசிரியர்கள் பலரும் அத்தகு மாறுவேடங்கள் பார்ப்பார், வாணிகர், அறவோர், துறவோர், வரியர் என்பர்), அவ்வாறு இருக்கையில் உளவு செய்தவிடத்து அறிவாற்றல் மிக்கோர் உண்மை உருவை அறிந்துகொள்வாராயின் அஞ்சாமையும், சிறைசெய்து துன்புறுத்தினாலும், உள்ளத்தொளித்த உண்மைகளை வெளிப்படுத்தாமையுமாகிய குணங்களை கொண்டவராக இருத்தல் வேண்டும் என்கிறார் வள்ளுவர்.

கம்பர் இராமாயணத்தில் இராவணனின் ஒற்றர்கள் வேவுபார்க்க வானரவடிவினராகி வந்த செய்தியை, “இற்றது காலமாக இலங்கை வேந்தன் ஏவ ஒற்றர் வந்தளவு நோக்கிக் குரங்கென உழல்கின்றாரை” என்பார்.  மேலும் யுத்த காண்டத்தின் அணிவகுப்பு படலத்தில், சார்த்தூலன் என்னும் ஒற்றன், இராவணனைக் காணவரும் காட்சியிலே தன்னை வாயிற்காப்போனிடம் அறிவித்துக்கொள்வதாக ஒருபாடல், ஒற்றருக்கு இருக்கவேண்டிய ஒளிக்கும் குணம்ப் பற்றி, இவ்வாறு கூறுகிறார்.

“தாயினும் பழகினார்க்கும் தன் நிலை தெரிக்கல் ஆகா
மாய வல் உருவத்தான் முன் வருதலும், வாயில காப்பான்,
சேயவர் சேனை நண்ணி, செய் திறம் தெரித்தி நீ என்று
ஏயவன் எய்தினான்' என்று அரசனை இறைஞ்சிச் சொன்னான்”

தன்னை, தாயினும் நெருக்கமானவர்க்கும் தன்னை வெளிப்படுத்திக்கொளாத சிறந்த ஒற்றனாகச் சார்த்தூலன் வருணித்துக்கொள்ளுகிறான்.

Transliteration:

kaDAa uruvoDu kaNNanjAdu yANDum
ugAamai valladE oRRu

kaDAa uruvoDu – In a disguise that others can not spot
kaNNanjAdu – when disguise discovered by opponents, without showing fear in eyes
yANDum - always
ugAamai – never let out the secrets even under most oppressive situations
valladE – people of such caliber and capability
oRRu – are known to be qualified spies

This verse defines the how the spies should be. They must be inconsipicuous, disguise themselves so that opponents don’t recognize and identify them at all. Most commentators says such disguises would be that of a Brahmin, saints, sages, poor, business people etc,.  If discovered by opponents, they should not be fearful and spit out the secrets, even if under the most hostile conditions and they are tortured to speak out. Such capabale, hardened and resolute can only be true spies.

In Kamba rAmAyaNam, kamban says that rAvaNA’s spies disguised as monkeys of sugreeva to infilter opponents army to find out about their strength (“iRRadu kAlamAga ilangai vEndan Eva oRRar vandaLavu nOkki kurangena uzhalginRArai”). In another verse, a spy SarththUlan announces himself to the guard of rAvaNA as someone who does not reveal his identity even to those who are dearer to him his own mother. “tAyinum pazhaginArkkum than nilai therikkal AgA mAya val uruvaththAn”.

“Inconspicuous in guise, unfearful if discovered, strong and resolute
 To guard secrets even with the most hostile enemy are spies of grit”


இன்றெனது குறள்:

ஐயுராத் தோற்றமும் ஐயுறுவார்க் கண்டஞ்சா
மையுமுள் ளத்தொளிப்பும் ஒற்று

aiyuRath thORRamum ayuRuvArk kaNDanjA
maiyumuL LaththoLippum oRRu

குறளின் குரல் - 591

30th Nov 2013

வினைசெய்வார் தம்சுற்றம் வேண்டாதார் என்றாங்கு
அனைவரையும் ஆராய்வது ஒற்று.
                            (குறள் 584: ஒற்றாடல் அதிகாரம்)

வினைசெய்வார் - ஒற்றாடல் வினையிலே ஈடுபட்டிருப்பவர்
தம்சுற்றம் - தம்முடைய சுற்றத்தவர்
வேண்டாதார் - தமக்குச் சுற்றமில்லாதவர்
என்றாங்கு அனைவரையும் - என்ற பாகுபாடுகள் இல்லாமல் எல்லோரையும்
ஆராய்வது - ஒன்றாகவே கொண்டு ஆராய்வது
ஒற்று - ஒற்றுத்தொழிலாகும்.

ஒற்றுத் தொழிலில் ஈடுபட்டவர்கள், சிலரைத் தமக்கு உற்ற சுற்றம் போன்றும்,  மற்றவர்களை நமக்கு வேண்டாதவர்கள் என்றுமில்லாமல் அனைவரையும் ஒன்றுபோல ஆராய்ந்து தகவல்களைப் பெறுவதே அவர்கள் செய்யும் ஒற்றுத் தொழிலுக்கு அழகாகும். அத்தகையவர்களே ஒற்றர்களாவார்கள். இக்குறள் சொல்லும் கருத்து இதுதான்.  இவ்வதிகாரத்தின் இரண்டாவது குறளில் அரசனுக்குச் சொல்லப்பட்ட சார்பில்லா நிலையை, இக்குறளில் ஒற்றுத்தொழிலில் நேரடியாக ஈடுபட்டவர்களுக்குச் சொல்லுகிறார்.

Transliteration:
VinaiseivAr thamsuRRam vENDAdAr enRAngu
anaivaraiyum ArAivadu oRRu

VinaiseivAr – Those who are indulged in the espionage operations
thamsuRRam – their kith and kin
vENDAdAr – or they are not ours, but enemies
enRAngu anaivaraiyum – without feeling such biases, towards all
ArAivadu – investigate (everyone the same)
oRRu – such posture is what is fitting for espionage operatives

Those who work as spying operatives for espionage organizations must operate without the biases of viewing some as their own kith and kin and others with contempt or disdain. Only such deportment is suitable for their line of work abd they are true spies.

The same has been emphasized for a ruler in the 2nd verse of this chapter who oversees the spies. This verse and the 2nd verse together define the biasless nature of the entire organization of espionage from top to bottom.

“Those engaged in spying must never discriminate anyone
 As own or not theirs - Etiquette defined for that profession.”


இன்றெனது குறள்:

ஒற்றறிவார் உற்றோரும் அற்றோரும் ஒன்றென்று
பற்றற்று முற்றுதல் ஒற்று

oRRaRivAr uRROrum aRROrum onRenRu
paRRaRRu muRRudal oRRu

நவம்பர் 29, 2013

குறளின் குரல் - 590

29th Nov 2013

ஒற்றினான் ஒற்றிப் பொருள்தெரியா மன்னவன்
கொற்றங் கொளக்கிடந்தது இல்.
                            (குறள் 583: ஒற்றாடல் அதிகாரம்)        

ஒற்றினான் - தேர்ந்த ஒற்றர்களைக் கொண்டு
ஒற்றிப் - சிறந்த உளவுத் தகவல்களைப் பெற்றும்
பொருள்தெரியா - அவற்றின் பொருளும், பயனும் அறிந்து கொள்ளாத
மன்னவன் - ஆள்வோன்
கொற்றங் - ஆட்சி
கொளக்கிடந்தது - வெற்றியும், சிறப்பும் பெறுவதற்கு எவ்வொரு வழியுமே
இல் - இல்லை

ஓர் ஆட்சியின் முக்கிய அங்கம், அவ்வாட்சியின் கீழ் பணிபுரியும் உளவு நிறுவனம். உளவு நிறுவனமும் அதில் பணிபுரிவோர்களும் சிறப்பாகப் பணியாற்றி நாட்டுக்கு உட்பகைவர், வெளிப்பகைவர், நண்பர்கள், சார்பிலார் ஆகிய எல்லா தரப்புத் தகவல்களையும் தளராமல் திரட்டி ஆள்வோர்க்கு தந்தாலும், அவற்றை சரியான முறையிலே நிர்வாகத்துக்கு ஏற்றவாறு பயனாக்கிக்கொள்ளாது ஆள்வோர் வெற்றியும் அதுகொண்டு கீர்த்தியும் பெறுவது இல்லை.

பூதஞ்சேந்தானார் எழுதிய “இனியவை நாற்பதில்”,  ஒற்றினான் ஒற்றிப் பொருள் தெரிதல் மாண்பு இனிதே” என்பார். இப்பாடலின் கருத்தை அடியொட்டி, ஆள்வோர், ஒற்றரை அப்படியே நம்பிவிடாது, ஒற்றர் தரும் தகவலையும் வேறு ஒற்றரை வைத்து சரிபார்த்தே முடிவுகள் எடுக்கவேண்டும் என்றும் கொள்ளலாம்.  ஏனெனில், அயலாரின் ஒற்றரும் ஊடுருவிச்செய்வர் ஆதலால், ஒவ்வொரு உளவுப்படையிலும் புல்லுருவிகள் இருப்பர்; ஆள்வோர் ஒரு சிக்கலான உளவு வலையை வைத்து பலவேறு நிலைகளிலும் வருந்தகவல்களை ஆராய்ந்தே ஆள்வோர் தம் ஆட்சிக்குத் தேவையான முடிவுகளை எடுக்கவேண்டும்.

Transliteration:

OrrinAn oRRip poruLtheriyA mannavan
koRRang koLakkiDandadu il

OrrinAn – With the skilled spies
oRRip – though obtain the best espionage information
poruLtheriyA – not knowing how to interprest, and use them.
Mannavan – the ruler
koRRang – under his rule
koLakkiDandadu – to get successful and attain greatness
il – is not possible.

An important arm of a rule is a skillful division of espionage with capable spies. Even if they give all the vital information about friendly, enemy and neutral states or people, if a ruler is not able to comprehend that information and act on it, such a ruler will not be victorious and or glorious.

PunchendanAr, his work of “Sweet forty”, part of sangam anthology says, “oRRinAn oRRup poruL theridal maNbu indE”. The popular interpretation says, a ruler must have a complex web of spies where spies will always be spied on by others and the ruler gets holistic picture only when gets information from all. A certain percentage of spying community should be expected to be double agents or infiltered by enemies with moles as they are called. Hence trusting a single layer could prove catastrophic for a king.

Hence the current verse of this chapter can always be interpreted to be representing such a complex scheme of things too.

When not using the information obtained from espionage wing,
A ruler can neither see success nor glory in his rule to spring


இன்றெனது குறள்:

ஒற்றறிந்தும் எப்பயனும் கொள்ளாது ஆள்வோர்க்கு
வெற்றியும் பெற்றியும் இல்

oRRaRindum eppayanum koLLAdu AlvOrkku
veRRiyum peRRiyum il

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...