மே 30, 2016

மூகபஞ்சசதீ - ஆர்யா சதகம் - 90

ताडितरिपुपरिपीडनभयहरण निपुणहलमुसला
क्रोडपतिभीषणमुखी क्रीडसि जगति त्वमेव कामाक्षि 90

தாடிதரிபு பரிபீடன பயஹரண நிபுணஹலமுஸலா |
க்ரோடபதி பீஷணமுகீ க்ரீடஸி ஜகதி த்வமேவ காமாக்ஷி ||90||

தோற்கடிக்கப்பட்ட பகைவர்தம் தொல்லையின் பயத்தை நீக்குவதில் தேர்ந்த ஏர்க்காலையும், உலக்கையையும் கொண்டவளும், பெரும் வராகத்தின் பயமுறுத்தும் முகத்தைக் கொண்டவளுமாகவும் நீயே உலகில் விளையாடுகிறாய் காமாட்சி! இவளே வராகி தண்டநாதா என்று லலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் போற்றப்படுபவள்;

தோற்றப் பகையதன் தொல்லை பயத்தைத் துரத்திடவே
ஏற்ற உலக்கையும் ஏர்க்காலும் கையினில் ஏந்திடுவாய்
தோற்றத் திலச்சுறுத் தும்நின்வ ராகமுகத் தோடேயுன்
ஆற்றலால் காமாட்சி! அம்புவில் கேளியை ஆடுவையே

அம்பு - உலகம்;

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

As much as I enjoy writing on various topics, you have right to comment, critique, vehemently disagree or share your happiness reading it. So, please let me know your thoughts

- Ashok Subramaniam

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...