ஏப்ரல் 27, 2016

மூகபஞ்சசதீ - ஆர்யா சதகம் - 57

मूकोपि जटिलदुर्गतिशोकोपि स्मरति यः क्षणं भवतीम्
एको भवति जन्तुर्लोकोत्तरकीर्तिरेव कामाक्षि 57

மூகோςபி ஜடில துர்கதி சோகோςபி ஸ்மரதி : க்ஷணம் பவதீம் |
ஏகோ பவதி ஜந்து: லோகோத்தர கீர்திரேவ காமாக்ஷி ||57||


காமாக்ஷியே!  ஊமையாயிருந்தாலும், மிகவும் சிக்கலான துன்பங்களால் வருந்துபவனாக இருந்தாலும், உன்னை ஒருகணம் நினந்தாலே ஒருவன் உலகத்தில் மிகவும் பெருமையும் புகழும் பெற்றவனாக ஆகிறான். சிறிய ஸ்லோகமாகையால் தமிழாக்கதின் இறுதிவரி சரணாகதியாக இட்டு நிரப்பப்பட்டது.

காமாட்சி தாயே கணநேரம் உன்னைக் கருதினாலும்
ஊமையே யாயினும் உள்ளத்தில் மிக்க உளைவுதரும்
தீமையாம் துன்பினால் தேய்ந்தா லுமுலகில் தேசுறவே
ஏமாப்பு செய்யும் இறைவியேநீ யன்றி இலையொன்றே

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

As much as I enjoy writing on various topics, you have right to comment, critique, vehemently disagree or share your happiness reading it. So, please let me know your thoughts

- Ashok Subramaniam

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...