டிசம்பர் 31, 2014

குறளின் குரல் - 987

99: (Sublimity- சான்றாண்மை)

[This chapter is about sublimity – characterized by nobility, majesty, spiritual, moral and intellectual – all combined in one form. Hitherto VaLLuvar has talked about several desired virtues in people, each one in detail. Here in one word, he talks about the awe inspiring and highly impressive qualities expected in people known as sublimity or சான்றாண்மை)

1st Jan 2015

கடன்என்ப நல்லவை எல்லாம் கடன்அறிந்து
சான்றாண்மை மேற்கொள் பவர்க்கு.
                                    (குறள் 981: சான்றாண்மை அதிகாரம்)

கடன் என்ப - ஒருவருக்கு உரிய கடமையாவது
நல்லவை எல்லாம் - இவையெல்லாம் நல்லன, செய்யத்தக்கன என்னும்
கடன் அறிந்து - ஆற்றுதற்குரிய கடமையை அறிந்து
சான்றாண்மை -அவற்றை மேன்மையோடு செய்து
மேற் கொள்பவர்க்கு - ஒழுகுபவர்க்கு

சான்றாண்மை என்பது மேன்மையான குணங்களாம் உயர் பிறப்பு, ஆளுமை, இறை நோக்கு, ஒழுக்க நெறி இவற்றை ஒன்றே திரட்டியதாம். தமக்கு உரிய கடமைகள் இன்னவென்று அறிந்து, அவற்றை நல்லவையென்றும், செய்யத்தக்கன என்றும் அறிந்து ஆற்றும் இயல்பே மேன்மையான குணங்களை ஒருங்கே திரட்டிய சான்றாண்மை உடையவர்க்கு உரித்தாம்

Transliteration:

kaDanenba nallAvai ellAm kaDanaRindu
sAnRANmai mERkoL bavarkku

kaDan enba – What is rightful duty for a person is
nallAvai ellAm – knowing what is right and good to do
kaDan aRindu – understanding that’s their duty
sAnRANmai – with excellence
mER koLbavarkku - doing them exceedingly well

The word ‘chANRANmai” implies the amalgamation of all noble virtues such as nobility, oriented towards godliness, having the ability to take charge, and having impeccable character. Knowing what ther right duties that are appropriate to self, knowing them to be good and need to be done, diligently performing those duties belong to the people of such high sublime nature.

Sublimity is in knowing the duties meant for self to do
And delivering them with excellence, without much ado


இன்றெனது குறள்:

ஆற்றுங் கடனறிந்து மேன்மையாய் செய்தவற்றை
ஆற்றுவதே போற்றும் கடன்

ARRung kaDanaRindu mEnmaiyAi seidavaRRai
ARRuvadE pORRum kaDan

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

As much as I enjoy writing on various topics, you have right to comment, critique, vehemently disagree or share your happiness reading it. So, please let me know your thoughts

- Ashok Subramaniam

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...