டிசம்பர் 29, 2014

குறளின் குரல் - 985

30th Dec 2014

பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை
பெருமிதம் ஊர்ந்து விடல்.
                                    (குறள் 979: பெருமை அதிகாரம்)

பெருமை - ஒருவருக்கு பெருமை தருவது
பெருமிதம் இன்மை - அவர் தற்செருக்கு (பெருமைக்குரியவராக இருந்தும்) இல்லாதிருத்தல்
சிறுமை - சிறுமையாவது
பெருமிதம்  - தற்செருக்கு
ஊர்ந்து விடல் - மெதுவாக ஆனால் உறுதியாக நுழைந்து விடுவது.

ஒருவருக்கு உண்மையான பெருமை தருவது, அவரது தற்செருக்கற்ற தன்மையாகும். பெருமைக்குரியவராக இருப்பினும், அது தம்மை சற்று பாதிக்காமல் இருத்தலே உண்மையான பெருமையாகும். சிறுமையெனப்படுவது தற்செருக்கை தாமாக இல்லாவிட்டாலும், எப்படியோ மெதுவாக நுழைய விட்டுவிடுவது. ஊர்ந்து விடல் என்னும் சொல் மிகவும் சரியாக இக்குறளில் பயனாகியிருப்பது கவனிக்கத் தக்கது.

இக்குறளின் கருத்தையே “அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும்” என்ற குறளும் வேறுவிதமாக உணர்த்துகிறது. அடக்கம், அதாவது தற்பெருமை இல்லாமல் இருப்பதே, தேவர்களுள் ஒருவராக வைக்கப்படும் பெருமையைத் தருவதுதானே?

Transliteration:

Perumai perumidham inmai siRumai
Perumidam Urndu viDal

Perumai – That which gives glory to someone
perumidham inmai – is being devoid of self-bloatedness (though truly great)
siRumai – lowly demeanor
Perumidam – that self-arrogance
Urndu viDal – letting that (self-arrogance) inadvertently crawling in

True glory or great of someone is in their being devoid of pride of arrogance; Though a person is of great many accomplishments, worthy of glory, it is ony exemplified when not affected by such glory. Lowlyness is letting even inadvertently that arrogance seep in, The word use of “Urndu viDal” implies crawling in – such an apt usage.

Another verse earlier said, “aDakkam amararuL uykkum” had a similar connotation. Not being affected by glory or being proud will place somebody among the celestials, true glory.

“Not being proud and arrogant with glory ever, is true pride
 Even inadverdently letting arrogance seep in is lowly abide”


இன்றெனது குறள்:

செருக்கற்ற பண்பே பெருமை - சிறுமை
செருக்கு நுழைந்து விடல்

serukkaRRa paNbE perumai – siRumai
serukku nuzhaindu viDal

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

As much as I enjoy writing on various topics, you have right to comment, critique, vehemently disagree or share your happiness reading it. So, please let me know your thoughts

- Ashok Subramaniam

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...