ஜனவரி 29, 2014

குறளின் குரல் - 65029th Jan 2014

திறனறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும்
பொருளும் அதனினூஉங்கு இல்.
                        (குறள் 644: சொல்வன்மை அதிகாரம்)

திறனறிந்து - தாம் சொல்லக்கூடிய சொல்லின் வலிமையையும், விளையும் நன்மைகளையும் அறிந்து
சொல்லுக - சொல்லவேண்டும்
சொல்லை - அச் சொற்களை
அறனும் - உயர்வான தருமமும்
பொருளும் - சிறந்த ஆக்கமும்
அதனின் உங்கு - அத்தகைய சொல்வன்மைக்கு மேற்பட்டது
இல் - எதுவும் (அறமும், ஆக்கமும்) இல்லை.

“திறனறிந்து” என்ற சொல்லுக்குப் பரிமேலழகர் உரையில் “சொல்வார்” மற்றும் “கேட்போரின்” தகுதிகளை அறிந்து சொல்வது என்று சொல்லி, பின்பு அத்தகுதிகளாக குடிப்பிறப்பு, கல்வி, ஒழுக்கம், செல்வம், உருவம், பருவம் என்று கூறுகிறார். இவற்றுள் கல்வி, ஒழுக்கம், பருவம் இம்மூன்றும் அனைவரும் ஒப்புக்கொள்வனவே. குடிப்பிறப்பு, செல்வம், உருவம் போன்றவற்றை திறமாக யாரும் ஏற்கமாட்டார்கள், அவை பிரிவினை உண்டாக்குபவை. குறள் சொல்லும் கருத்தையே நீர்த்துப்போகச் செய்வன.

திறனாவது தாம் சொல்லும் சொல்லின் வலிமை, அது ஏற்படுத்தும் நல்ல விளைவுகள். இவ்வதிகாரமும் அமைச்சர்களுக்கே சொல்லப்படுவதால்,  அத்தகைய சொற்களையே அமைச்சரானவர் பேசவேண்டும். அத்தகைய சொற்களைவிட உயர்வான தருமமும், சிறந்த ஆக்கமும் வேறு எதுவும் இல்லை என்பதே இக்குறள் சொல்லும் கருத்து. முன்னரே சொல்லியபடி ஆக்கமும் கேடும் சொல்லாலே வருவதால் அமைச்சர்கள் அவற்றை அளவறிந்து சொல்லவேண்டும் என்பதை மீண்டும் உறுதி செய்கிற குறள்.

ஆக, குறள் சொல்லும் கருத்து இதுவே: சொல்லுகிற சொற்கள் சாதிக்கப்போவதை அறிந்து ஒருவர் (அமைச்சர்கள்) சொல்லவேண்டும். அதற்கு விஞ்சிய தருமமும், வளமும் எவையுமில்லை.

Transliteration:

thiRanaRindu solluga sollai aRanum
poruLum adaninUngu il

thiRanaRindu – Knowing the strength of the words spoken and good they yield
solluga – must speak
sollai –  any word
aRanum – elevated virtues
poruLum – all the wealth
adaninUngu – better than that articulative power
il – there is none.

Parimelazhagar’s commentary for the word “thiRanaRindu”  in this verse is not entirely acceptable. He says that it means knowing the qualifications of both the speaker and the listener. The alluded qualifications are: Birth in a good lineage, education, discipline, wealth, looks and the age! Though education, discipline and age are acceptable criteria and qualifications, they are required of both the speaker and the listener, others are not accpetable and can cause quite an uproar and unrest in today’s context of how the worlds view has evolved; also will dilute the very essence of the verse.

The ability is the strength or character of words spoken, and the good and productive effects they can bring in.  Since this chapter is also focused on ministers, the verse implies such power articulation for ministers. There is none better than this that stand as virtue and wealth.  As said in an earlier verse both wealth and ill come from words used, a minister must measure words spoken.

So the verse says, words spoken must be spoken understanding the potency of what changes they can bring about, as there is no better virtue and wealth than this.

“Speak understanding the potency of the words
 As there is no virtue or wealth better in all worlds”

இன்றெனது குறள்:

சொல்லின் வலிதேர்ந்து சொல்வதினும் சீர்த்தவறம்
இல்லை பொருளுமில் லை.

Sollin valithErndu solvadinum sIrththavaRam
Illai poruLumil lai

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

As much as I enjoy writing on various topics, you have right to comment, critique, vehemently disagree or share your happiness reading it. So, please let me know your thoughts

- Ashok Subramaniam

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...