டிசம்பர் 31, 2009

இன்றைய சிந்தனை..

புத்தாண்டு ஹைக்கூ:

பிச்சைக்காரர்கள் - கோவிலுக்கு உள்ளேயும், வெளியேயும்...!

1 கருத்து:

As much as I enjoy writing on various topics, you have right to comment, critique, vehemently disagree or share your happiness reading it. So, please let me know your thoughts

- Ashok Subramaniam

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...