ஜனவரி 14, 2016

பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்

பாரத நாட்டின் பழமை
     பாரம் பரியச் செழுமை
ஏரதன் உழவோர் கெழுமை
     ஏற்றம் தருமவர் விழுமை
நாரம் மலையொடு காடு
    நனியாய் நிறைந்த நாடு
பாரில் உண்டோ ஈடு
    பரவ சத்தோடு பாடு!

அருவியில் பொங்கி மலர்ந்து
   ஆறாய் ஓடி விரிந்து
மருவியே கடலில் கலந்து
    மழையாய் வானம் பொழிந்து
தருநன் நீரால் விளைந்து
   தரணியில் செந்நெல் பரந்து
வருதே பொங்கல் விருந்து
   வாங்க உண்போம் விரைந்து!.

பொங்கல் நன்னாள் இன்பம்
    பொங்கும் இன்னாள் எங்கும்
மங்கும் மாசுபொ சுங்கும்
    மகிழ்வே கூடித் தங்கும்
தங்கம் போலா தவனும்
     தகதக வென்றெ மின்னும்
கங்குல் போலாம் கருமை

     கரைய ஓங்குமே ஒருமை

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

As much as I enjoy writing on various topics, you have right to comment, critique, vehemently disagree or share your happiness reading it. So, please let me know your thoughts

- Ashok Subramaniam

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...