ஏப்ரல் 28, 2015

குறளின் குரல் - 1104

28th April, 2015

அசையியற்கு உண்டாண்டோர் ஏஎர்யான் நோக்கப்
பசையினள் பைய நகும்.
                        (குறள் 1098: குறிப்பறிதல் அதிகாரம்)

அசையியற்கு - மெல்லிய இயல்பினளாம் பெண்ணுக்கு
உண்டு ஆண்டு - ஆங்கே உண்டு (அந்த சிரிப்பினால்)
ஓர் ஏர் - ஓரு குறிப்பு (எப்போது?)
யான் நோக்கப் - நான் பார்க்கும்போது
பசையினள் - அன்பு உள்ள அவள் (முதலின் என்னை அகற்றும் பொருட்டு சுடுசொல் சொல்லியவள்)
பைய நகும்.- (என் முகம் சுருங்ககண்டு நெகிழ்ந்து )மெல்ல தனக்குள்ளாகச் சிரித்துக் கொள்வாள்

மீண்டும் பெண்ணின் நகைப்புக்கு ஒரு காரணத்தை அழகாகச் சொல்லுக்கிற குறளிது. மெல்லிய இயல்பினளாம் அப்பெண் நான் அவளைப் பார்க்கையில் முன்பு கோபச் சொல் பேசியவள், என் வாடிய முகத்தைக் கண்டு நெகிழ்ந்து, மெல்ல தனக்குள்ளாகச் சிரித்துக் கொள்வாள்; ஆயினும் அந்த நகைப்பிற்கும் ஒரு பொருள், குறிப்பு அல்லது அழகு உண்டு, என்று தலைமகன் நினைக்கிறானாம்.

Transliteration:

asaiyiyaRku uNDANDOr EeryAn nOkkap
pasaiyinaL payya nagum

asaiyiyaRku – for that soft natured girl
uND(u) AND(u) – there is ( for her smile that she slowly lets out)
Or Er – there is a beauty, or meaning
yAn nOkkap – When I glance at her
pasaiyinaL – the girl with love ( but she said harsh words to get rid of me, earlier)
payya  – will slowly smile.

Another intrepretation of the smile of a girl in love! The soft-natured girl that earlier spoke harsh words (implied) when I glanced at her, subsequently, looking at my shrunk face, would let out her smile slowly; but that smile has a meaning or a hint, thinks the man in love.

“When I would glance her she would smile slowly;
 but that would hint her love at me immensely”


இன்றெனது குறள்:

நான்பார்க்க அன்புளாள் மெல்ல நகைக்குமதில்
தான்பார்க்க உண்டே குறிப்பு

nAnpArkka anbuLAL mella nagaikkumadil
thAnpArkka uNDE kuRippu

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

As much as I enjoy writing on various topics, you have right to comment, critique, vehemently disagree or share your happiness reading it. So, please let me know your thoughts

- Ashok Subramaniam

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...