ஜனவரி 28, 2015

குறளின் குரல் - 1014

28th Jan 2015

நச்சப் படாதவன் செல்வம் நடுவூருள்
நச்சு மரம்பழுத் தற்று.
                                    (குறள் 1008: நன்றியில்செல்வம் அதிகாரம்)

நச்சப்படாதவன் செல்வம்  - யாராலும் விரும்பப்படாதவனது செல்வமானது.
நடுவூருள் - ஊரின் நடுவே
நச்சு மரம் - விட விருட்சம்
பழுத்தற்று - காய்த்து, பழங்களைக் கொண்டது போலாம்.

ஊரிலே யாராலும் விரும்பப்படாத ஒருவனுடைய (எல்லோராலும் வெறுக்கப்படுவனது) செல்வம் ஊரின் நடுவே பொதுவாக உள்ள நச்சு மரமானது பூத்து, காய்த்து பழங்களோடு விளங்குவது போலாம். மரம் பொதுச் சொத்தாக இருந்தாலும், அப்பழங்களை யாரோ விரும்பி எடுத்துக்கொள்வர்?  அதேபோல் யாரலும் விரும்பப்படாதவன் பெற்ற செல்வமும்; யாரும் அவனை உதவி கேட்டுகூட அண்டமாட்டார்.

Transliteration:

Nachchap paDadavan selvam naDuvUruL
Nachchu marampazhuth thaRRu

NachchappaDadavan selvam – A person that is hated by everyone (not liked by anybody)
naDuvUruL –In the middle of the town
Nachchu maram – a poisonous tree
pazhuththaRRu – fruits a plenty

A person that is not liked by anybody in a town, is like a posinous tree in the middle of the town that fruits. Who would desire those fruits? None.  Likewise, none will desire to seek any help from such miser despite his enormous wealth.

“Like a poisonous tree that fruits in the middle of the town,
 A person unliked by all, no help be sought from, by anyone”


இன்றெனது குறள்:

ஊர்நடுவில் நச்சுமரம் காய்த்துபழுத் தாற்போலாம்
யார்க்குமே வேண்டான்செல் வம்

UrnaDuvil nachchumaram kAiththupazhuth thARpOlAm
yArkkumE vENDansel vam

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

As much as I enjoy writing on various topics, you have right to comment, critique, vehemently disagree or share your happiness reading it. So, please let me know your thoughts

- Ashok Subramaniam

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...