செப்டம்பர் 28, 2014

குறளின் குரல் - 892

28th Sep 2014

ஒன்றாமை ஒன்றியார் கட்படின் எஞ்ஞான்றும்
பொன்றாமை ஒன்றல் அரிது.
                        (குறள் 886: உட்பகை அதிகாரம்)

ஒன்றாமை - உள்ளத்தாள் ஒன்றாது, உட்பகை
ஒன்றியார்கட்படின் - உற்றாரோடு இருக்குமாயின்
எஞ்ஞான்றும் - எப்போதும், எக்காலத்தும்
பொன்றாமை - அழிவில்லாமை
ஒன்றல் அரிது -கூடுதல் அரிதாம்

உள்ளத்தால் ஒன்றாது உற்றத்தாரோடு உட்பகைக் கொள்வார்க்கு எக்காலத்திலும், அழிவில்லாமை கூடுதல் என்பதரிது, என்று இக்குறள் சொல்லுகிறது. சென்ற குறளையே வேறு விதமாக சொற்களால் முடைந்த குறள். சிறப்பாகச் சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லாத குறள்.

Transliteration:

onRAmai onRiyAr kaTpaDin enjAnRum
ponRAmai onRal aridhu

onRAmai  if discord
onRiyArkaTpaDin – sets in with kith and kin
enjAnRum - always
ponRAmai – not being destroyed
onRal aridhu – to happen is rare and difficult

Without being in harmony with kith and kin, to that who brews enmity within shall always and destruction; For them not to perish is rare, says this verse. This verse seems to be jut reshuffle words from previous verse to get this verse. Nothing new that has not been said earlier

“For one who is not in harmony with his kin,
 Not rare to perish and be destroyed by own”


இன்றெனது குறள்:

உற்றாரோ டுட்பகை உண்டாயின் எப்போதும்
முற்றழிதல் நீங்கல் அரிது.

uRRArO duTpagai uNDAyin eppOdhum
muRRazhidal ningal aridhu

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

As much as I enjoy writing on various topics, you have right to comment, critique, vehemently disagree or share your happiness reading it. So, please let me know your thoughts

- Ashok Subramaniam

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...