ஆகஸ்ட் 30, 2014

குறளின் குரல் - 863

30th Aug 2014

மிகல்மேவல் மெய்ப்பொருள் காணார் இகல்மேவல்
இன்னா அறிவி னவர்.
                        (குறள் 857: இகல் அதிகாரம்)

மிகல் மேவல் - வாழ்வில் வெற்றிதருகின்ற
மெய்ப்பொருள் - உண்மைப்பொருள்களை (நீதி நூல்களும் சான்றோர்களும் கூறுவதை)
காணார் - தேவையென்று உணராதவர், கண்முன் இருந்தும் காணாத அறிவுக் குருடர்கள்
இகல்மேவல் - பகை ஒன்றை மட்டுமே போற்றி
இன்னா - தீயனவற்றைத் தருகின்ற
அறிவினவர் - புல்லறிவினை உடையவர்கள்

பகையொன்றே பாராட்டுகின்றவர்கள் தீயனவற்றை மட்டுமே கொள்ளுகின்ற புல்லறிவினர், அவர்கள் வாழ்வில் வெற்றி தருகின்ற உண்மைப் பொருள்களை உணர்த்துகின்ற நீதி நூல்களும், சான்றோர்களும் கூறுவனவற்றை தேவையென்று உணராதவர்கள், கண்முன் நன்மைத் தருவன இருந்தும் காணாத அறிவுக் குருடர்கள், என்கிறது இக்குறள்.

கல்வி அதிகாரத்தின் கண் கற்ற, கண்ணுடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்திரண்டு புண்ணுடையர் கல்லாதவர்” என்ற குறளை நினைவு கூறலாம். கண்முன் இருக்கும் அறிவைக் கல்லாதவனை கண்கள் இருக்குமிடத்தில் இரண்டு புண்களே கொண்டவன் என்று இழித்துரைத்தது இங்கும் பொருந்தும்

Transliteration:

migalmEval meypporuL kANAR igalmEval
iNNa aRivi navar

migal mEval – that which gives success in life
meypporuL – the books of ethics as well words of wisemen
kANAR- those who don’t head to them are blind even if they have eyes
igalmEval – only minding enemity
iNNa – that which brings evil
aRivinavar – such fools they are.

Those who only foster enemity are fools that dwell only in evil deeds. They never learn and look into the books of ethics or from the learned. They don’t even realize that such learning is required for good living. They are blind to good seen before them, says this verse.

It is good to recall the verse in the chapter on education, about learned being the people truly with eyes and the fools have only wounds in the places of eyes. It is very much applicable in this context also.

“Those that dwell in hatred, enemity are fools seeking misery
 They never consider the ethical works or learned as advisory”


இன்றெனது குறள்:

வெற்றிதரும் நீதிநூற்கள் தேரார் பகைமைபோற்றும்
குற்றமுள்ள தீயறிவி னர்

veRRitharum nIdhinURkaL thErAr pakaimaipORRum
kuRRamuLLa thIyaRivi nar

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

As much as I enjoy writing on various topics, you have right to comment, critique, vehemently disagree or share your happiness reading it. So, please let me know your thoughts

- Ashok Subramaniam

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...