ஜூலை 30, 2014

குறளின் குரல் - 832

30th Jul 2014

நட்டார்போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார்சொல்
ஒல்லை உணரப் படும்.
                        (குறள் 826: கூடாநட்பு அதிகாரம்)

நட்டார்போல் - நண்பரைப்போல்
நல்லவை சொல்லினும் - நல்லன கூறுவனபோல் சொல்லுகின்ற
ஒட்டார்சொல் - பகைவர்தம் சொல்லில் உண்மையின்மையை
ஒல்லை - விரைவிலேயே
உணரப்படும் - உணர்ந்து கொள்ளலாம்.

கூடா நட்பில் இருக்கும் போலி நண்பர்கள் தேனொழுக இனிமையாக நல்லவர் போல், நன்மையே தருவதுபோல் பேசினாலும், அவற்றின் உண்மையான பயனையோ, உருவத்தையோ விரைவிலேயே உணர்ந்துகொள்ளலாம், என்பது இக்குறள்.  சிலர் நட்புறவில் இருப்பது போல் இருப்பர், நமக்கு நன்மை தருவனவற்றைப் பேசுவதுபோல் பேசுவர். ஆனால் அவருடைய சொற்களின் உண்மைத் தோற்றம் விரைவில் வெளிப்பட்டுவிடும்.

Transliteration:

naTTArpOl nallavai sollinum oTTARsol
ollAi uNarap paDum

naTTArpOl – Like a close friend
nallavai sollinum – even what they say appears good
oTTARsol – such façade friend’s (in fact enemies) word’s true nature not bringing good
ollAi – soon
uNarappaDum – be realized.

Some friends who exhibit outward friendship, but truly are not, with enemity ingrained in their hearts, may speak sweet as if well meaning; but their true nature will be soon revealed, says this verse.

“The words of friendly appearing enenmy, though sound good
  shall be realized soon as not so and under the farce hood”


இன்றெனது குறள்:

நண்பரைப்போல் நன்மைபோல் சொல்லும் பகைவர்சொல்
உண்மையன்று  என்றுணர லாம்

naNbaraippOl nanmaipOl sollum pagaivarsol
uNamyanRu enRuNara lAm

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

As much as I enjoy writing on various topics, you have right to comment, critique, vehemently disagree or share your happiness reading it. So, please let me know your thoughts

- Ashok Subramaniam

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...