ஏப்ரல் 23, 2014

குறளின் குரல் - 734

23rd Apr 2014

பல்லவை கற்றும் பயமிலரே நல்லவையுள்
நன்கு செலச்சொல்லா தார்.
                        (குறள் 728: அவை அஞ்சாமை அதிகாரம்)

பல்லவை கற்றும் - பல துறைகளைச் சார்ந்த அறிவு நூல்களைக் கற்றிருந்தும்
பயம் இலரே - அவற்றால் அவருக்கும், உலகுக்கும் ஒரு பயனும் இல்லாதவர்
நல் அவையுள் - நல்ல கற்றோரின் அவையில்
நன்கு செலச் - அவர்கள் உள்ளம் கொள்ள, பதியுமாறு
சொல்லாதார் - சொல்லத் தெரியாதார்

வள்ளுவர் மற்ற அதிகாரங்களி கையாண்டுள்ள அதே வழிமுறையை இங்கும் பின்பற்றி,  ஒரு கருத்தை வலிமைபடச் சொல்லுவதற்காக மாற்றுவிதமாக கூறுகிறார் -  கடந்த இரண்டு குறள்களின் கருத்துக்களையே இங்கும் வேறுவிதமாக சொல்லுகிறார் வள்ளுவர்.

கற்றோர் நிறைந்த அவையில், அவர்களது உள்ளங்கொள்ளுமாறு பேசத் தெரியாதவர்களுக்கு,
பல துறைகளைச் சார்ந்த அறிவு நூல்களைக் கற்றிருந்தும், அவற்றால் ஒரு பயனும் அவருக்கும், உலகுக்கும் இல்லை என்பதே இக்குறளின் கருத்து. கற்றோர் முன் சொல்லும் திறனோ, மன எழுச்சியோ, துணிவோ இல்லார்க்கு தாம் கற்ற கல்வியிலே உறுதியான பயிற்சி இல்லாமையைத்தான் இது குறிக்கும்
                     
Transliteration:

Pallavai kaRRum payamilarE nallavaiyuL
Nangu selachchollA dAr

Pallavai kaRRum – though of high erudition in many subject areas
Payam ilarE – they are of no use to themselves or to the world (who)
Nall avaiyuL – those who in an assembly of learned
Nangu sela – for them to desire, listen and comprehend
chchollAdAr – cannot speak

vaLLuvar has followed the same technique of reinforcing a thought, by saying it differently through more than one or two verses in a chapter. This verse is a rehash to reinforce the thought of previous two verses.

Though may be of high scholarship in many subject areas, if a person cannot speak convincingly in an assembly of learned for them to desire, listen and comprehend, then such learning is of no use to himself and to the world, says this verse.  Through this verse, vaLLuvar implies, that those who do not have the courage, ability or desire to speak before others only expose their lack of conviction in their education.

What use is it for someone to be well read in many areas of knowledge?
If he cannot speak convincingly before a learned audience with courage!

இன்றெனது குறள்:

பயன்யாதாம் பன்னூல் படிப்பறிவால் கற்றோர்
நயந்துகொளச் சொல்லாத வர்க்கு

payanyAdAm pannUl paDippaRivAl kaRROr
nayandhukoLach sollAdhA varkku

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

As much as I enjoy writing on various topics, you have right to comment, critique, vehemently disagree or share your happiness reading it. So, please let me know your thoughts

- Ashok Subramaniam

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...