மார்ச் 31, 2014

குறளின் குரல் - 711

31st Mar 2014

குறிப்பிற் குறிப்புணரா ராயின் உறுப்பினுள்
என்ன பயத்தவோ கண்.
                        (குறள் 705: குறிப்பறிதல்அதிகாரம்)

குறிப்பிற் - ஒருவரது முகக்குறிப்பால்
குறிப்புணரார் - அவர் அகத்தில் உள்ளதை அறியமாட்டார்
ஆயின் - ஆக இருக்கும் ஒருவருக்கு
உறுப்பினுள் - அவர்க்கு இருக்கும் உறுப்புகளில்
என்ன பயத்தவோ - என்ன பயனைக் கொண்டவைக்
கண் - கண்கள்/

கண்படைத்த ஒருவருக்கு மற்றொருவரைக் கண்ட கணமே அவரது உள்ளத்தை ஊடுருவும் திறன் இல்லாவிட்டால், அவர் படைத்த கண்களுக்கு என்ன பயனிருக்கும். சென்ற குறளும், இக்குறளும் குறிப்புணரா அமைச்சர்களை இடித்துரைப்பவையாக உள்ளன. பழமொழி நானூற்றுப் பாடலொன்று, “கணையிலும் கூரியவாம் கண்” என்கிறது!

Transliteration:

kuRippiR kuRippuNarA rAyin uRuppinuL
enna payaththavO kaN?

kuRippiR – by just looking at someone’s face
kuRippuNarAr – not knowing what is in their mind
Ayin – for such person (who can not read a face)
uRuppinuL- among his bodily faculties
enna payaththavO – what use is it to have
kaN? – the eyes?

What use is to have eyes that cannot assess and understand what is deep inside a persons mind, by what  his face shows? – asks this verse, More than anyone, this verse is also appropriate to ministers of a state, who have to be guarded with anyone and everyone. The questioning format is to ask people that lack such sharp eyes. Like a sharp arrow must be a minister’s eye in gauging that deal wit the state is implied.

“What use is to have eyes that cannot gauge what is
 deep inside by looking at the face of a person, as is!”


இன்றெனது குறள்:

முகக்குறிப்பால் மாற்றார் அகமறியார் தங்கண்
முகத்திருந்து ஏது பயன்?

mugakkuRippAl mARRAr agamaRiyAr thankaN
mugaththirundu Edu payan?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

As much as I enjoy writing on various topics, you have right to comment, critique, vehemently disagree or share your happiness reading it. So, please let me know your thoughts

- Ashok Subramaniam

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...