மே 25, 2012

குறளின் குரல் - 45


May 25th, 2012

அழுக்காறு அவாவெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும்
இழுக்கா இயன்றது அறம்.
                                (குறள் 35: அறன்வலியுறுத்தல் அதிகாரம்)

Transliteration:
azhukkAru avA veguLi innAsol nAngum
izhukkA iyanRadhu aRam.

azhukkAru  - jealousy on others properity
avA  - desires driven  through the five senses
veguLi  - Anger which are causes by the desires and the dejections because of them
innAsol – Words spoken in anger
nAngum – these four which are like the dirt in her mind
izhukkA  - spoil ( If the these undesirable four are  to be spoiled, it will bring goodness.)
iyanRadhu – whateve one can do
aRam – is virtuous or acts of virtue

Instead of listing the virtues and virtues ways, if we eliminate certain undesirable traits that are bad, we automatically tread the virtuous ways in our lives. This is the truth established by vaLLuvar in this verse.

The traits that have to be eliminated are:
  • Our jealousy at other’s prosperity and accomplishments
  • Our indulgence in desires driven by our senses
  • Our anger at others with or without reason.
  • Our caustic verbiage  that cause pain to others


Listing the good traits is a way of emphasizing, but lisitng the bad traits that have to be eliminated from us is a more powerful and , though indirect, is an effective, which is what vaLLuvar has doen through this verse.

Since most of us are victims of our own bad thoughts and traits (more than good deeds which yield fruits much later to be seen or felt.), we see the effects of our own and others bad traits very easily. So, vaLLuvar has used this effectively to emphasize the importance of leading a virtuous life.  If the list is short and sweet, then it makes it easy for people to even accept them and give them a serious try!

Very crisply, he has listed only four bad traits that have to be out of our system to automatically lead virtuous life. If there are example situations or stories behind each one of them, people can probably understand better as they ought to have seen the ill effects of each one of them in their lives more than once. If we start reflecting on even for a second and try avoiding them or begin eliminating them in small steps, it will bring in the desired fruition.

Jealousy, desires, anger, words that are caustic,
Eliminated , brings virtuous life that is automatic.

தமிழிலே:
அழுக்காறு – பிறர் மீது கொள்ளும் பொறமை
அவா – ஆசை – புலன்கள் வழியே செல்லும் பலவித ஆசைகள்
வெகுளி - கோபம்
இன்னாச்சொல் – அதனால் வரும் கடுஞ்சொற்கள் (ஆறாதே நாவினால் சுட்ட வடு என்று பின்னால் சொல்லப்போகிறார்)
நான்கும் – என்ற நான்கு மனத்தின்கண் மாசுகளும் (முந்தைய குறளில் கூறிய)
இழுக்கா  - பரிமேலழகர் இதற்கு “கடிந்து” என்று பொருள் கூறுகிறார்.   இழுக்கல் என்பது, கெடல், வழுவுதல், தவறுதல், பிறழுதல் என்ற பொருள்களைக் கொண்டிருப்பதால், கூறிய நான்கு தீய குணங்களும்  “கெட” என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும்
இயன்றது - செய்வது
அறம் – தரும, அறச்செயல்கள்

அறம் இதுதான் என்று குறிப்பிட்டுச் சொல்வதை விட, எவற்றை விலக்கிவிட்டால், எவை நம்மிடமிருந்து கெட்டால், நம் செயல்கள், தாமாகவே அறவழிகளில் நின்றுவிடுமோ, அதையே வள்ளுவர் இக்குறளின் வாயிலாகக் கூறியுள்ளார். 

நம்மிடமிருந்து கெடவேண்டியவை:
  • நாம் பிறறின் வாழ்வைப் பார்த்து கொள்ளும் பொறாமை, 
  • நம் புலன்களின் வழியே செல்லும் ஆசைகளில் மூழ்குதல்,  (ஆசையறுமின்கள் ஆசையறுமின்கள் என்றுதான் சான்றோர்களும், ஆன்றோர்களும் மீண்டும் மீண்டும் கூறியுள்ளனர்)
  • பிறர் மீது ஒரு காரணம் பற்றியோ, அல்லது, எக்காரணமும்  இன்றியோ  சினம் கொள்ளுதல் (கோபம் பாபம் சண்டாளம் என்று சொல்லக்கேட்ட நினைவு),
  • அத்தகைய சினத்தினால் வெளிவரும், பிறர் மனதை காயப்படுத்துகிற சுடுச்சொற்கள் (யாகாவாரயினும் நாகாக்க, நாவினால் சுட்ட வடு என்று பின்னாலே கூறப்போகிறார்), இவைதாம்.
இருக்கவேண்டிய வேண்டிய நல்ல குணநலன்களைக் கூறுவது ஒரு முறை. தீய குணங்கள் இல்லாமல் கெடவேண்டிச் செய்யச் சொல்வது இன்னொரு முறை. இரண்டுமே வலியுறுத்தும் முறைகள் தான்.

நல்லவையைப் பற்றிச் சொல்லும் போது, பலன்களை கூறுவதால் அவை இறுதிப்பயனை குறிப்பதால், கால வரையரை என்பது நிறைய பேரை ஆயாசப்பட வைக்கும்.

நம்மில் கெடவேண்டிய தீயகுணங்களை பற்றி அடுக்கும் போது, அவற்றை ரத்தின சுருக்கமாகப் பட்டியலிட்டு (நான்கே தான்) அவற்றினால் வரும் பின் விளவுகளைக் கூறி, மனதில் அவை விலகவேண்டிய கட்டாயத்தை ஏற்படுத்தல் பலசமயங்களில் எதிர்பார்க்கும் பயனைத்தந்துவிடும். அதைத்தான் வள்ளுவர் இக்குறளில் செய்திருக்கிறார். அட! இவ்வளவுதானா என்று முயற்சி செய்யத் தொடங்கினாலே, திருவினையாகிவிடுமே!

இன்றெனது குறள்:
பொறாமை புலனாசை கோபம் கடுஞ்சொல்
உறாமை  யதாமே அறம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

As much as I enjoy writing on various topics, you have right to comment, critique, vehemently disagree or share your happiness reading it. So, please let me know your thoughts

- Ashok Subramaniam

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...