மார்ச் 14, 2018

ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் (1942-2018)

ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்!
(ஜனவரி 1942- மார்ச் 2018)

நேரத்தின் சுருக்கமான வரலாற்றை 
...நிறையாக ஆராய்ந்து நூலாக்கி
சீரான விஞ்ஞான விளக்காக  
...செப்பமுற செய்தஸ்டீஃ பன்ஹாக்கிங்
பாரேத்தக் கோட்பாட்டு  இயற்பியலில் 
...பரிமளித்த விஞ்ஞான மேதையாக
பேரேற்று  வாழ்ந்துலகில் இன்றுசென்றார்,
...பெரும்பயணத் தாரகையாய் விண்வெளியில்!

ஞாலத்தின் தொன்றுதொட்ட ஞானவேள்வி
...ஞானியர்விஞ் ஞானியர்கள் தம்வழியில்
காலத்தின் துவக்கத்தை, எல்லையில்லா
...ககனத்தைக் கணிக்கின்ற வானவேள்வி!
சீலநெறிச் செல்வரோடு ஸ்டீபனைப்போல்
...சிந்திக்கும் அறிவியலார் செய்ததெல்லாம்
தூலமில்லா துரியத்தின் துளைபுகுந்து
...துன்னியுணர் வெய்துகின்ற சோதனைதாம்!

காலமெல்லாம் கடந்தவந்த கண்ணுதலான்
...கருத்தினைத்தான் யாரறிவார்? யார்கணிப்பார்?
ஆலத்தின்கீழ் அமர்ந்தந்த நால்வருக்கு
...அமைதியாக உபதேசம் செய்துவித்த
காலகாலன் கங்கைநாதன் கண்மலர்ந்து
...கனிவுடனே வரவேற்று ஒருவேளை
சாலவுரைப் பானோயிம் மாயையெல்லாம்?
...சற்றும்யாம் அறியோமே  பராபரமே!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

As much as I enjoy writing on various topics, you have right to comment, critique, vehemently disagree or share your happiness reading it. So, please let me know your thoughts

- Ashok Subramaniam

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...