ஆகஸ்ட் 30, 2015

குறளின் குரல் - 1228

30th Aug, 2015

புன்கண்ணை வாழி மருள்மாலை எம்கேள்போல்
வன்கண்ண தோநின் துணை.
                           (குறள் 1222: பொழுது கண்டிரங்கல் அதிகாரம்)

புன்கண்ணை - துன்பத்திலாழ்ந்திலுள்ளாய்
வாழி மருள்மாலை - நீ வாழ்க மயங்கியிருக்கும் மாலையே
எம்கேள்போல் - எனக்கணுக்கமானவர்போல்
வன்கண்ணதோ - கொடிய நெஞ்சினரோ
நின் துணை - உன்னுடைய துணையும்.

மயங்கும் மாலைப் பொழுதே, நீ துன்பத்தில் இருக்கிறாயே. ஒருவேளை உன்னுடைய துணையும் என் துணைபோல் கொடியதோ? அந்திப் பொழுதின், ஒளியிழந்து கொண்டிருக்கும் தன்மையை, மாலை நேரத்தின் துன்பமாக உருவகம் செய்கிறார் வள்ளுவர். தவிரவும் தம்துணையை கொடிய நெஞ்சினர் என்று கூறி, அவர் மாலை நேரத்து வந்தணையாமைபற்றி தம் வருத்தத்தையும் கூறுகிறாள் காதற்தலைவி

Transliteration:

punkaNNai vAzi maruLmAlai emkELpOl
vankaNNa dOnin tunAi

punkaNNai – You’re in distress
vAzi maruLmAlai – May you live long, the lusterless evening
emkELpOl – like my beloved (who has left me not coming back in the evening)
vankaNNadO – is cruel
nin tunAi – your companion?

O! lustre-losing evening, you’re in distress. Is your companion also as cruel as mine? In this verse, a metaphorical suggestion of evening losing light to the distress of evening is made cleverly by vaLLuvar. Also the maiden refers to her beloved as hard-hearted because he has not come back by the evening to make her evening a pleasurable one.

“O! shineless evening! You’re in distress and pain
 Is your companion as hard-hearted as mine?”


இன்றெனது  குறள்:

என்துணை போலுன் துணையும் கொடிதோசொல்
துன்ப மருட்மாலை யே

entuNai pOlun tuNaiyum koDidOsol
tunba maruTmalai yE

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

As much as I enjoy writing on various topics, you have right to comment, critique, vehemently disagree or share your happiness reading it. So, please let me know your thoughts

- Ashok Subramaniam

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...