மே 30, 2014

குறளின் குரல் - 771

30th May 2014

கூற்றுடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர்நிற்கும்
ஆற்ற லதுவே படை.
                        (குறள் 765: படைமாட்சி அதிகாரம்)

கூற்று - மரண தேவன்
உடன்று - கோபித்து, சினந்து
மேல்வரினும் - எதிர் வரினும்
கூடி எதிர்நிற்கும் - ஒன்றாகக் கூடி நின்று எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய
ஆற்றலதுவே - ஆற்றல் அதாவது திறனே
படை - படை,சேனை (என்று உலகம் போற்றும்)

ஒரு சிறந்த சேனையானது, மரணத்தை தரும் தேவனே சினந்து எதிர் வந்தாலும், ஒன்றாகச் சிதறாமல் நின்று அவனையும் எதிர்கொண்டு எதிர்த்து நிற்கும் திறனை உடையது. மீண்டும், இக்குறள் கூற்றுவனையே எதிர்க்கும் ஆணவத்தைக் குறிப்பிடாமல், அரசின் மீது அன்பையும், சிறந்த படைக்கு இருக்கக்கூடிய  உயிரையும் அர்ப்பணிக்கும் உணர்வையும், ஒழுக்கத்தையும் அடிக்கோடிடுகிறது. இலக்கியங்களில் பலவும் கூற்றுவனுக்கு அஞ்சா மனவுறுதியைப் வீரர்களைப் பற்றிய பாடல்களில் குறிக்கின்றன.

Transliteration:

kURRudanRu mElvarinum kUDi edirniRkum
ARRa laduvE paDai

kURRu – the lord of death
udanRu – in anger
mElvarinum – even if comes against
kUDi edirniRkum – congregate to stand against Him
ARRaladuvE – is the most capable
paDai – army

An excellent army is one that does not disintegrate and run away even when the God of death comes before them, with extreme anger. They stand united to face him and fight him. The intent of this verse is to not to show the arrogance of people that defy even death. It is out of love for the rule, the sacrificing quality, and the extreme discipline in facing the adverse and fierce enemies.
“Even at the face of death lord with extreme fury
 Not to fear and face united to fight is a real army”

இன்றெனது குறள்:

மரணதேவன் கோபித்து வந்தெதிர்த்தும் அஞ்சா
துரத்தொ டெதிர்ப்பதேசே னை

(மரணதேவன் கோபித்து வந்தெதிர்த்தும் அஞ்சாது உரத்தொடு எதிர்ப்பதே சேனை )

maraNadEvan kObiththu vandedirththum anjA

duraththo DedirppadEsE nai.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

As much as I enjoy writing on various topics, you have right to comment, critique, vehemently disagree or share your happiness reading it. So, please let me know your thoughts

- Ashok Subramaniam

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...