மே 30, 2013

குறளின் குரல் - 408


30th May 2013
கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி யொருவற்கு

மாடல்ல மற்றை யவை.                                                       
                        (குறள் 400: கல்வி அதிகாரம்)

Transliteration:
kEDil vizhuchchelvam kalvi oruvaRku
mADalla maRRai yavai

kEDil - Undiminishing
vizhuchchelvam – useful wealth is
kalvi - education
oruvaRku – for someone
mADalla – Not wealth,
maRRaiyavai – other forms of wealth such money, land, gold etc.

This verse is a simple one, preaching a higher value concept in simple words. There is none compared to the undimishing wealth or value the education yields for some; Other forms of wealth such as dwelling, money are indeed not to construed as wealth at all.

None compare to  being educated, a wealth undiminishing
To anyone; other forms of wealth are notne but perishing

தமிழிலே:
கேடில் - அழிவில்லாத
விழுச்செல்வம் - சீரிய செல்வம்
கல்வி - கல்வியாகும்
ஒருவற்கு
 - யாவருக்கும்
மாடல்ல - செல்வமல்ல
மற்றையவை - மற்ற செல்வங்கங்களாகக் கருதப்படுகிற பொன், மணி, பணம் இவையெல்லாம்    

ஒருவருக்கு கல்வி அல்லாது, அழிவற்ற உயர்ந்த செல்வம் ஏதுமில்லை. மற்ற செல்வங்களெல்லாம், செல்வங்களுமல்ல, நிலையானவையும் அல்ல.  இக்கருத்தைத்தான் இக்குறள் சொல்கிறது.மற்ற செல்வங்களாவன, வீடு, நிலம், பணம் போன்றவையாம்.

இன்றெனது குறள்:
கல்வியல்லால் மற்றோர் அழிவற்ற செல்வமொன்றும்
இல்லையாம் இவ்வுல கோர்க்கு

kalviyallAl maRROr azhivaRRa selvamonRum
illaiyAm ivvula gOrkku

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

As much as I enjoy writing on various topics, you have right to comment, critique, vehemently disagree or share your happiness reading it. So, please let me know your thoughts

- Ashok Subramaniam

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...