ஆகஸ்ட் 25, 2012

குறளின் குரல் - 136


25th  Aug, 2012

ஒருமையுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின்
எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து.

            (குறள் 126:  அடக்கமுடைமை அதிகாரம்) 

Transliteration: orumaiyuL AmaipOl aindhaDangal AtRin
ezhumaiyum EmAp puDaiththu
orumaiyuL – in the one birth (meaning the current birth)
AmaipOl – like a tortoise (it can withdraw its entire into its shell when danger sensed)
aindhaDangal – if all five senses are contained when there is a threat to steer them away from virtue
AtRin – if (a person) does
Ezhumaiyum – in all ensuing seven births
EmAppu - glorious life,
uDaiththu - – will prevail for the person

Tortoise, when it senses an imminent danger, automatically withdraws his head and four legs (five external organs outside its shell) into its shell and this instinctive protection and preservation of self is what vaLLuvar alludes in this verse. In this birth, if someone is able to contatin the five sensory organs driven by five senses (KarmendriyAs through GyanendriyAs), when a danger is there to veer them away to non-virtuous path and ways, then the person will have glorious life assured in the subsequent seven births.

There may be a question as to why a tortoise is there as a comparison when containment of senses is compared and the same could have been done with saints and renounced people as they also have successfully conquered senses.

The only possible explanation for such a question is to understand that when self preservation is possible for a tortoise, without the sixth sense of seeing good or bad, it is all the more an incentive for humanbeings to have better controls of their senses.

Control of five senses, as would tortoise draw into shell,
In one birth assures glory in ensuing seven births- it will.

தமிழிலே:
ஒருமையுள் – ஒரு பிறப்பில்
ஆமைபோல் – தனக்கு தீங்கு வரும் போது ஆமையைப் போல தன்னுடைய தலை, நான்கு கால்களையும் தன் கூட்டிலேயே அடக்கிக்கொள்வது போல
ஐந்தடக்கல் – தன்னுடைய ஐம்புலன்களையும் அவற்றுக்குப் புறம்பான தூண்டுதல்கள் வரும்போது அடக்கி
ஆற்றின் – ஒழுகினால்
எழுமையும் – ஏழ் பிறப்பிலும்
ஏமாப்பு- சிறப்பினைத்
உடைத்து – கொண்டதாகும்

ஆமையானது தனக்கு ஆபத்துவரும் என்று உணர்ந்த கணமே தன்னுடைய தலை, மற்றும் நான்கு கால்களை தன்னுடைய கூட்டுக்குள் இழுத்துக்கொண்டு, அடங்கிவிடும். அதேபோன்று மனிதர்களும், இப்பிறவியில் தங்களுடைய ஐம்புலப்பொறிகளுக்கு ஊறு விளைவிக்கும் தீமைகளை உணர்ந்தவுடன் அவற்றை தவறான பாதையில் செல்லாமால் அடக்கி வாழ்வார்களேயானால், அவர்களுக்கு ஏழு பிறப்பிலும் அது சிறப்பினை சேர்ப்பதாக இருக்கும்.

புலனடக்கம் பற்றிய குறளில், ஏன் புலனவா அறுத்த புனிதர்களோடு ஒப்பிடாமல், ஆமையோடு ஐயறிவு ஆமையாலேயே தனக்கு வரும் தீங்கை உணர்முடியுமானால், ஆறறிவு மனிதர்களுக்கு இது எளிதானது என்பதை உணர்த்தவே ஆமையை எடுத்துக்காட்டாகச் சொன்னது.

இன்றெனது குறள்:
கூட்டடங்கும் ஆமையினைப் போல்புலன்கள் தாமடங்கில்
கூட்டிவரும் ஏழ்பிறப்பும் சீர்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

As much as I enjoy writing on various topics, you have right to comment, critique, vehemently disagree or share your happiness reading it. So, please let me know your thoughts

- Ashok Subramaniam

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...